Skatteverkets tolkning om hur CFD skall beskattas

Eftersom det råder lite oklarheter om hur ett CFD kontrakt skall beskattas i Sverige så har vi valt att presentera en egen del där vi sammanställer Skatteverkets riktlinjer om hur CFD skall beskattas. Skatteverket tolkar CFD som ett slags terminskontrakt. Det här innebär att vinst och förlust i en cfd affär skall redovisas som kapitalvinst respektive kapitalförlust i enlighet med inkomstskattelagen. Eventuell ränta och ersättning för utdelning skall också tas upp i beräkningen för kapitalvinst.  Om du handlar med aktier eller aktieindex skall CFD kontrakten anses som att utgöra delägarrätter. Eftersom CFD kan vara marknadsnoterade skall kontrolluppgifter lämnas för de kontrakt som avslutas. Nedan går att läsa om det lagrum som åberopas och hur Skatteverket har tolkat det som nämnts i det här stycket.

Gällande lagstiftning

Definitionen av en termin enligt inkomstskattelagen framgår av 44 kap. 11 § IL ”…ska vara fråga om ett avtal, lämpat för allmän omsättning, om förvärv av aktier, obligationer eller andra tillgångar vid en viss framtida tidpunkt och till ett bestämt pris, eller en framtida betalning vars storlek beror på värdet av underliggande tillgångar eller av kursindex eller liknande”. Det går också att härleda till 41 kap 2 § IL kapitalvinst och kapitalförlust där tolkningen för vinst och förlust på grund av förpliktelser enligt terminer och köp- eller säljoptioner går att finna. Kapitalvinst på grund av en termin ska enligt 44 kap. 30 § IL antas och tas upp som intäkt det år då avtalet genomförs alternativt slutar gälla.

Underliggande terminsavtal

Då en underliggande tillgång för terminsavtal är av typen aktie eller aktieindex så gäller 48 kap. 2 § IL. Om underliggande tillgång är av typen fordran i svenska kronor eller utländsk valuta kan terminsavtal anses vara fordringsrätt enligt 48 kap. 3 eller 4 §§ IL. Utgörs underliggande tillgång av råvaror och liknande omfattas terminsavtal av 52 kap. IL.

Lagtext

I 48 kap. 5 § IL går det läsa att en delägarrätt eller fordringsrätt anses marknadsnoterad om den är föremål för kontinuerlig, allmänt tillgänglig notering på grundval av marknadsmässig omsättning. Riksskatteverkets skrivelse 1998-11-18, dnr 10145-98/900 är fortfarande aktuell i det här fallet vilket innebär att det ska förekomma en omsättning som sker i vart fall var tionde dag, handeln ska vara varaktig samt att noteringarna ska hållas allmänt tillgängliga intill sjätte året efter noteringsåret. Det går också att göra tolkningen att det i första hand ankommer på emittent, market maker eller liknande att ange om värdepapperet är marknadsnoterat eller ej.

Kontrolluppgiftsskyldighet

Slutligen framgår kontrolluppgiftsskyldigheten i det 10 kap. 7 § lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227) att kontrolluppgift ska lämnas för avyttring av delägarrätter samt slutförande av terminsaffärer. I 10 kap. Enligt 8 § punkt 2 framgår att värdepappersinstitut ska lämna kontrolluppgift i de fall de registrerar termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet eller slutförandet av terminsaffären.  Enligt 1 kap. 5 § LSK anges att om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen.

Tolkning från Skatteverket

Skatteverket anser att CFD påminner om terminer och det här skall falla under definitionen av vad som menas med allmän omsättning. Handeln anses vara mer eller mindre identisk som handel med OMEX eller andra derivat och anser därför att den skattemässiga definitionen på termin är i enlighet med avdelningen för kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstskattelagstiftningen. Beskattningen sker när kontraktet avslutas.

SWAP-avtal

Regeringsrätten gjorde en tolkning gällande SWAP-avtal där ersättning för utdelning samt också eventuella räntor skall ingå i kapitalvinstberäkningen. CFD skall enligt Skatteverket behandlas på samma sätt vilket medför att hela avkastningen alternativt förlusten måste tas med i beräkningen för inkomstbeskattning. Skulle CFD handeln innefatta aktier så anses handeln avse äganderätter. Det här innebär att det är i enlighet med beskattning för svensk fordringsrätt eller utländsk fordringsrätt. Om handeln med cfd kontrakt är frekvent och att alla kurser finns tillgängliga i minst sex år framåt så anses kontrakten vara marknadsnoterade. Det här medför att kvittningsrätten finns att nyttja mot andra aktier eller aktieindex som är marknadsnoterade.

Samma för terminer som vid CFD kontrakt

Skatteverket menar att samma regler för kontrolluppgifter som för terminer gäller för CFD kontrakt. Varje kontrakt måste redovisas separat med den förutsättningen att ett värdepappersinstitut medverkat i terminsaffärens avslutande.

Tolkningen i sin helhet finns att läsa på Skatteverkets hemsida.